AKTY PRAWNE

Nasze usługi niszczenia i recyklingu dokumentów spełniają wszystkie niezbędne wymogi prawne.

Profesjonalne niszczenie dokumentów przebiega zgodnie z:

Ustawa z dnia 29 sierpień 1997 r., o ochronie danych osobowych (DZ. U. Nr 133, poz. 833).
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2006 nr 97 poz. 672 i 673.)
Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 11, poz. 95.)
a także według szczegółowych przepisów wykonawczych w sprawie postępowania z dokumentacją.
Art. 51 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883)
Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia ostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie karze ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Art. 52 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883)
Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.